Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 11 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, tre vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, to udpeges af Dansk Sygeplejeråd, et udpeges af DL - Patient | Administration | Kommunikation/HK og to uafhængige særligt sagkyndige som udpeges af de deltagende organisationer.


Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinier, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Revisionsudvalg
 I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.
Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Lilian Mogensen, som nu er bestyrelsesmedlem, rådgiver inden for digitalisering, strategisk forretningsudvikling, HRM og ledelse. Tidligere har Lilian Mogensen været  koncerndirektør i ATP's administrationsforretning. Lilian Mogensen opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.
De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er Grete Christensen og Susanne Lundvald.

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.


Bestyrelseshonorar årligt
Formandens honorar er 201.078 kr. og næstformandens honorar er 134.056 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 57.369 kr. Revisionsudvalgsformandens honorar er 134.056 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 22.527 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorarer til Grete Christensen og Dorthe Boe Danbjørn udbetales til DSR.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.