Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af KL, et medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, et medlem udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, et medlem udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, fire medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen og to uafhængig særligt sagkyndige, som udpeges af de deltagende organisationer.

Formanden for bestyrelsen er et af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, mens næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Revisionsudvalg
 I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængigt af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer. Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ulrik Nødgaard, Administrerende Direktør i FinansDanmark. Ulrik Nødgaard opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er Benny Andersen og Susanne Kure.

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt
Formandens honorar er 201.078 kr. og næstformandens honorar er 134.056 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 57.369 kr. Revisionsudvalgsformandens honorar er 134.056 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 22.527 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer afholdes direkte af PKA A/S.
Honorar til Mads Bilstrup udbetales til Dansk Socialrådgiverforening, Lene Roeds honorar udbetales til HK/Kommunal og Hanne Ellegard Pedersens honorar udbetales til Socialpædagogerne Kreds Lillebælt.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.