PKA fik et investeringsafkast på 13 mia. kr. i 2013

PKA kom ud af 2013 med et investeringsafkast på 9 pct., svarende til 13 mia. kr. Inkl. renteafdækningsporteføljen udgjorde afkastet 4,2 pct.

Som følge af de kraftigt stigende aktiemarkeder i 2013, har PKA’s børsnoterede aktieportefølje bidraget meget positivt til det samlede afkast med knap 22 pct. Hovedparten af aktieeksponeringen er passiv, hvilket betyder, at der opnås et afkast svarende til markedsafkastet med meget lave omkostninger.

Det er der stor tilfredshed med hos PKA i Hellerup.

”Et bærende element i PKA’s investeringsstrategi er, at vi skal opnå gode høje afkast med den bedst mulige anvendelse af vores risici og lave omkostninger samtidig med, at vi lever op til vores pensionsløfter over for vores medlemmer. Det er en udfordring, som jeg synes vi har løst tilfredsstillende over hele året,” siger PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

Obligationsporteføljen har givet et ekstraordinært godt afkast på 9 pct. Dette afkast vurderes som værende særdeles tilfredsstillende i et markedsmiljø præget af store kursfald som følge af den stigende rente.

”PKA har bevidst fastholdt og udbygget vores eksponering mod sydeuropæiske og irske obligationer samt danske realkreditobligationer og undladt at investere i danske statsobligationer. Hertil kommer at vi har nedbragt pensionskassens følsomhed over for rentestigninger. Vi har haft disse muligheder, fordi pensionskassen er velkonsolideret. Vi har haft råd til at agere langsigtet og have is i maven,” siger Peter Damgaard Jensen.

For at opnå en større risikospredning i porteføljen, har pensionskassen de senere år introduceret absolut afkast strategier, som kun i mindre omfang er afhængige af udviklingen på de finansielle markeder. Disse investeringer har samlet set udviklet sig tilfredsstillende med et afkast på 13 pct.

PKA har ligeledes haft fokus på at foretage alternative investeringer med et fornuftigt løbende afkast og en relativ lav risiko. Dette er allerede i væsentligt omfang sket inden for havmølleparker – Butendiek i Tyskland og Gemini i Holland. De to parker forventes at levere grøn strøm til ca. 1,2 mio. husstande.

”PKA vil i stigende grad have fokus på investeringer i havmølleparker og grønne investeringer generelt. Vi har gode erfaringer med de havmølleprojekter, vi indtil nu har investeret i, og vi forventer at foretage flere grønne investeringer i 2014,” siger Peter Damgaard Jensen.

Om PKA

PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for sundhedssektoren. PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.